Miesięczne archiwum: wrzesień 2018

Marsz uczniów i przedszkolaków „Smog nie jest OK!”

W piątek 21 września ulicami Opalenicy przeszedł IV już marsz uczniów wszystkich szkół i przedszkoli z gminy Opalenica. Tym razem manifestowano sprzeciw wobec spalaniu śmieci i nieekologicznych materiałów, a co za tym idzie, wpuszczaniu do atmosfery smogu. Chciałoby się rzec, że był to kolorowy korowód, jednak w tym roku młodzież była ubrana głównie na czarno. Z transparentami w rękach przeszli spod Szkoły Podstawowej im. Niegolewskich na plac przy Zespole Szkół gdzie, jak o roku, odbył się finał marszu, czyli koncert opalenickiego zespołu Sounds Good. A gdyby ktoś w trakcie marszu zgłodniał, mógł posilić się grochówką. Wrześniowe marsze opalenickich uczniów i przedszkolaków zwieńczone koncertem gościa powoli wpisują się w tradycję miasta i miejmy nadzieję, że będą kontynuowane. Za zabezpieczenie tegorocznego dziękujemy Policji, Straży Miejskiej i OSP z Urbanowa.


Regulamin imprezy masowej – OpalDisco

Regulamin Imprezy Masowej

Festiwal muzyki – OpalDisco” 15.09.2018 r „Stadion Miejski”

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg Imprezy Organizator Festiwalu „Festiwal muzyki – OpalDisco” uchwala niniejszy Regulamin.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania festiwalu „Festiwal muzyki
  – OpalDisco” zwanego w dalszej części Regulaminu Festiwalem, organizowanego przez Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 1. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu. Osoby przebywające na terenie Festiwalu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009 Nr 62 poz.504).

 1. Festiwal rozpoczyna się o godzinie 18.00 Uczestnicy mają wstęp na Festiwal
  na godzinę przed początkiem Festiwalu.

 1. Wstęp na Festiwal mają osoby posiadające bilet, upoważniający do wstępu jedną osobę.

 1. Na teren Festiwalu można wnieść amatorskie aparaty fotograficzne. Niedozwolone jest wnoszenie kamer video i/lub sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie: zabrania się wnoszenia cyfrowych aparatów fotograficznych o matrycy powyżej 3,2 MP i x, aparatów fotograficznych
  do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych.

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie. Rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku
  z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym Festiwal,
  na wszystkich polach eksploatacji.

 1. Organizator wyznacza strefy widowni, do których kierować będą uczestników Festiwalu. Uczestnicy Imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie
  z zasadami określonymi przez Organizatora.

 1. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela.

§2

 1. Organizator wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową oraz służbę informacyjną. Organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Festiwalu.

 1. Osoby obecne na Festiwalu zobowiązane są podporządkować się poleceniom służb porządkowych i informacyjnych i Organizatora.

 1. Osoby obecne na Festiwalu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
  a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

 1. Osobom obecnym na Festiwalu zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych i napojów alkoholowych , z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do sprzedaży napojów alkoholowych dozwolonych przez Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 1. Ponadto osobom obecnym na Festiwalu zabrania się wnoszenia zamkniętych paczek i pakunków, wchodzenia na obszary, które są niedopuszczalne dla widzów
  np. zaplecza sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe.

 1. W trakcie Festiwalu obowiązuje zakaz wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt.

§3

Służby Ochrony Organizatora Festiwalu, w tym pracownicy agencji ochrony, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień- wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;

 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

 1. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne;

 1. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Festiwalu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia festiwalu;

 1. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych
  w Ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

§4

Organizator może odmówić wstępu osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 2. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki
  lub substancje niebezpieczne;

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;

 4. odmowa wstępu z w/w powodów nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.

§5

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów (np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.) a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Festiwalu pod względem artystycznym i czasowym.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje ,że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty ,awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2018r.

Organizator:

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

Os. Centrum 11, 64-330 Opalenica

Tel. 61 44 77 460

Narodowe Czytanie 2018

Już od 6 lat Opalenica włącza się w ogólnopolską akcję – Narodowe Czytanie. W tym roku wspólnie odczytaliśmy najbardziej znane i kluczowe fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W tym roku próbę zmierzenia się z niełatwą prozą autora „Ludzi bezdomnych” podjęli:

 • Rudniczoki;
 • Wiaruchna;
 • grupa teatralna ZŁAPANKI;
 • młodzież z opalenickiego liceum.

Każdy uczestnik przygotował wzorowo, dzięki czemu proza Stefana Żeromskiego wybrzmiała z ogromną mocą.

Zarówno tym, którzy czytali, jak i tym, którzy słuchali, serdecznie dziękujemy za przybycie!

 

 

Pierwszy Piknik Patriotyczny w Opalenicy

Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały w Opalenicy charakter nie tylko oficjalny. Po raz pierwszy bowiem odbył się w mieście Piknik Patriotyczny. Choć pogoda nie rozpieszczała, na trawniku przy CKiB zebrani mieszkańcy wspólnie z Zespołem Wokalnym Leszka Górki zaśpiewali Piosenki Powstańcze. Nikt z obecnych nie mógł wykpić się nieznajomością tekstów utworów, gdyż opalenickie CKiB przygotowało na tę okazję śpiewniki zawierające słowa wszystkich wykonywanych piosenek i pieśni. Ponadto grupa teatralna Nigdy Nie Jest Za Późno zaprezentowała przygotowaną specjalnie na tę okazję akademię, w której aktorzy-seniorzy przedstawili perypetie naszej Rzeczypospolitej. Mimo padającego rzęsistego deszczu schowana pod parasolami publiczność w skupieniu wysłuchała patriotycznych opowieści.
Zwieńczeniem Pikniku było kino plenerowe, które z oczywistych – pogodowych względów zostało „spod chmurki” przeniesione pod dach auli kulturalno-rozrywkowej. Tam już bez przeszkód odbyły się dwa zaplanowane seanse. Dziękujemy Wam, że byliście dziś razem z nami!


Rajd rowerowy 100 lat niepodległości

W sobotę 1 września mieszkańcy Opalenicy uczcili siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, a także setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w dość niecodzienny sposób. Gdy złożono już wiązanki, gdy wybrzmiały wzniosłe pieśni, a z Placu Józefa Piłsudskiego wyprowadzono sztandary, wyruszył Rajd Rowerowy na stulecie niepodległości. Uczestnicy przebyli ponad dwudziestokilometrową trasę szlakiem opalenickich powstańców. Niemal sześćdziesięciu uczestników mimo niepogody ruszyło w drogę odwiedzając miejsca związane z powstaniem, a w każdym z punktów wysłuchali prelekcji na temat danego miejsca. W ostatnim z punktów rowerzyści mieli okazję spróbowania swoich w strzelaniu, zaś na koniec zmarznięci i zmoknięci mogli posilić się pieczoną kiełbasą czekającą na nich przy opalenickim CKiB. Rajd odbył się dzięki połączonym siłom opalenickiego Centrum Kultury i Biblioteki, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
FOT. Natalia Hirszfeld.