Miesięczne archiwum: grudzień 2018

Pochwal się Opalenicą – konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU

4 PORY ROKU W OPALENICY!”

 1. ORGANIZATORZY:

Organizatorami konkursu „Pochwal się Opalenicą!” są Burmistrz Opalenicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 

 1. CEL KONKURSU:

Włączenie społeczności Gminy Opalenica we wspólne tworzenie atrakcyjnych materiałów promujących Gminę i ukazujących jej walory turystyczne, rekreacyjne, sportowe, kulturalne i historyczne.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W konkursie „Pochwal się Opalenicą!” może wziąć udział każda osoba, która wykona jedno z poniższych zadań:

 1. KATEGORIA „FOTOGRAFIE”: Uczestnik przygotowuje zestaw minimum 20 zdjęć ukazujących 20 atrakcyjnych turystycznie, rekreacyjnie, kulturowo lub historycznie miejsc w Gminie Opalenica, do każdego z nich dołączając w oddzielnym pliku Microsoft Word krótkie komentarze (wszystkie komentarze w JEDNYM pliku Microsoft Word).

UWAGA: Zdjęcia powinny ukazywać miasto Opalenica i/lub Gminę Opalenica w czterech porach roku (zima, wiosna, lato jesień);

 1. KATEGORIA „TRASA”: Uczestnik przygotowuje trasę tematyczną po Gminie Opalenica z dołączonymi zdjęciami.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu osób niepełnoletnich jest wypełnienie i dołączenie do prac z punktów a) lub b) wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia wyrażającego zgodę na przystąpienie do konkursu „Pochwal się Opalenicą!” (Załącznik nr 1);

 2. Zgłaszając swoją pracę na konkurs, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie. W przypadku przystąpienia do konkursu osób niepełnoletnich dodatkowym warunkiem przystąpienia jest dołączenie wypełnionego przez rodziców lub prawnym opiekunów oświadczenia w zakresie praw autorskich (Załącznik nr 2);

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu przenoszą na organizatorów wszelkie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na poniżej wskazane pola eksploatacji:

– publikacja na portalach społecznościowych Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy oraz Urzędu Miejskiego w Opalenicy;

– publikacja na stronach internetowych: www.ckibopalenica.pl oraz www.opalenica.pl;

– wykorzystanie prac w aplikacji „Miasto i Gmina Opalenica”;

– wykorzystanie w biuletynach, broszurach, plakatach, banerach itp. promujących potencjał turystyczny, rekreacyjny, sportowy, kulturalny i historyczny Gminy Opalenica;

 1. Organizatorzy zobowiązują się do wykorzystywania nadesłanych prac w polach eksploatacji wymienionych w Punkcie III.5 niniejszego regulaminu tylko i wyłącznie wraz z podaniem imienia i nazwiska autora danej pracy.

   

 1. KATEGORIA „FOTOGRAFIE” – informacje szczegółowe:

 1. Zestaw konkursowy w kategorii „Fotografie” powinien zawierać minimum 20 zdjęć z 20 różnych i atrakcyjnych turystycznie, rekreacyjnie, kulturowo lub historycznie miejsc w Gminie Opalenica. Zdjęcia mają ukazywać miasto Opalenica i/lub Gminę Opalenica w czterech porach roku (zima, wiosna, lato jesień);

 2. Zdjęcia muszą być zapisane w formatach „JPG” lub „PNG”. Minimalna szerokość zdjęcia powinna wynosić 2000 pikseli, zaś rozdzielczość 300 dpi;

 3. Zdjęcia mogą być wykonane nie tylko na obszarze miasta Opalenica, ale też na terenie całej Gminy Opalenica;

 4. Każde ze zdjęć powinno zostać opatrzone krótkim komentarzem autorskim, motywującym wybór obiektu na danym zdjęciu. Wszystkie komentarze powinny zostać umieszczone w JEDNYM pliku tekstowym, dołączonym do pakietu konkursowych zdjęć;

 5. Pełen zestaw konkursowy w kategorii „FOTOGRAFIE” musi mieć tylko i wyłącznie jednego autora;

 6. Prace niespełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.

   

 1. KATEGORIA „TRASA” – informacje szczegółowe:

 1. Zestaw konkursowy w kategorii „TRASA” powinien zawierać:

a) trasę po obszarze Gminie Opalenica, opracowaną według jednego z poniżej wymienionych tematów:

– trasa turystyczno-rekreacyjna;

– trasa historyczna;

Trasa powinna zostać opisana (adres każdego punktu wraz z krótkim opisem) i przesłana w pliku tekstowym. Trasa może zawierać punkty tylko z miasta Opalenica, jak i z całego gminnego obszaru;

 1. przynajmniej 2 zdjęcia z każdego punktu na trasie, zgrane na CD lub DVD wraz z opisem, którego punktu trasy zdjęcie dotyczy. Zdjęcia muszą być zapisane w formatach „JPG” lub „PNG”. Minimalna szerokość zdjęcia powinna wynosić 2000 pikseli, zaś rozdzielczość 300 dpi;

 2. mapę Gminy Opalenica z zaznaczonymi wszystkimi punktami trasy. Mapa może zostać stworzona na podstawie wydruku z Google Maps;

 1. Zestaw konkursowy w kategorii „TRASA”
  powinien mieć maksymalnie dwóch autorów.

 2. Prace niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone.

   

 1. TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC:

I. Prace w kategorii „FOTOGRAFIA” należy oddać w 4 partiach:

– 1. partia: ZDJĘCIA ZIMOWE należy oddać do 28 lutego 2019 r.

– 2. partia: ZDJĘCIA WIOSENNE należy oddać do 31 maja 2019 r.

– 3. partia: ZDJĘCIA LETNIE należy oddać do 13 września 2019 r.

– 4. Partia: ZDJĘCIA JESIENNE należy oddać do 15 listopada 2019 r.

 

Każda z partii powinna zostać nagrana na płycie CD/DVD i doręczona wraz z poniższymi informacjami:

– imię i nazwisko autora;

– adres zamieszkania autora;

– telefon kontaktowy i/lub adres e-mailowy autora

na adres:

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 64-330 Opalenica

Dopisek: Pochwal się Opalenicą – kategoria „Fotografie”

lub osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

II. Prace w kategorii „TRASA” należy oddać do 15 listopada 2019 r.

Oddana praca powinna się składać z:

– opisu trasy;

– fotografii ukazujących miejsca na trasie.

Prace powinny zostać nagrane na płycie CD/DVD i oddane wraz z poniższymi informacjami:

– imię i nazwisko autora;

– adres zamieszkania autora;

– telefon kontaktowy i/lub adres e-mailowy autora

na adres:

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 64-330 Opalenica

Dopisek: Pochwal się Opalenicą – kategoria „Fotografie”

lub oddane osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 

 1. NAGRODY:

W każdej z kategorii (1. „Fotografie”; 2. „Trasa turystyczno-rekreacyjna; 3. „Trasa historyczna”) zostaną wyłonione 3 najlepsze prace, zaś ich autorzy zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zarówno do niewyłonienia najlepszej pracy, jak i do wręczenia nagrody specjalnej dla pracy, która w sposób wyraźny będzie się wyróżniać spośród wszystkich nadesłanych prac.

 

 1. TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU:

Nazwiska laureatów w obydwu kategoriach zostaną ogłoszone do 10 grudnia 2019 r.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Treść regulaminu będzie dostępna na stronach internetowych organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie

 2. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

 3. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Załącznik nr 1

do regulaminu konkursu

Pochwal się Opalenicą!”

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ,

PRZYSTĘPUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

POCHWAL SIĘ OPALENICĄ!”

Dane rodzica/opiekuna prawnego* osoby niepełnoletniej, przystępującej do Konkursu „Pochwal się Opalenicą!”:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, będącej autorem pracy)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „Pochwal się Opalenicą!” na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, z którego treścią się zapoznałem/am i w pełni akceptuję.

………………………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………. ………………..

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu

Pochwal się Opalenicą!”

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ PRZYSTĘPUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

POCHWAL SIĘ OPALENICĄ!”

Dane rodzica/opiekuna prawnego* osoby niepełnoletniej, przystępującej do konkursu „Pochwal się Opalenicą!”:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że praca, której autorem/współautorem* jest:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, będącej autorem pracy)

nie narusza żadnych autorskich praw majątkowych osób trzecich.

………………………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………. ………………..

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Rozstrzygnięcie konkursu „Powstanie w słowie i w obrazie”

A OTO LAUREACI KONKURSU 
„POWSTANIE W SŁOWIE I W OBRAZIE”, 
zorganizowanego przez Burmistrza Opalenicy oraz CKiB w Opalenicy.

1. W kategorii „Plakat” nagrody otrzymali:

I miejsce – Ewa Franek ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy;

II miejsce – Róża Szymankiewicz ze Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych;

III miejsce – Iwo Matuszewski ze Szkoły Podstawowej w Urbanowie.

Wyróżnienie powędrowało do Jagody Szymkowiak ze Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych.

2. W kategorii „Wiersz” nagrody otrzymali:

I miejsce – Adam Poszwald ze Szkoły Podstawowej w Urbanowie za wiersz „Powstańczy alfabet”.

II miejsce – Nel Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy za wiersz „Moja wolna Wielkopolska”.

III miejsce – Julia Filipiak ze Szkoły Podstawowej w Urbanowie za wiersz „Poszli sami”.

Wyróżnienie powędrowało do Dominiki Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy.

3. W kategorii „Film” wyróżnienie otrzymali Julia Stefańska i Adam Lisoń z Gimnazjum w Opalenicy.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Wygrane prace będziemy sukcesywnie prezentować na naszym fanpage’u.

 

4 Jarmark Świąteczny – fotorelacja

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji z 4 Jarmarku Świątecznego na Rynku w Opalenicy!


Piątek

Sobota

Niedziela