Miesięczne archiwum: maj 2019

Foodtruck Festival!

Po raz pierwszy w Opalenicy odbył się Foodtruck Festiwal. Nad placem przy remontowanym Centrum Kultury i Bibliotece unosiły się wspaniałe zapachy przyrządzanych pyszności. Pierwszy dzień imprezy cieszył się sporym zainteresowaniem opaleniczan. Na scenie zaprezentowali się znani i lubiani lokalni artyści, a znakomita pogoda tylko sprzyjała piknikowemu charakterowi imprezy. Już jutro drugi dzień festiwalu, który połączyliśmy z obchodami Dnia Dziecka. Z tej okazji przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i nie tylko!


Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

 1. Usługi plakatowania, dla których na każdym słupie ogłoszeniowym wydzielono miejsca, są odpłatne. Wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Zwolnione z opłat są ogłoszenia jednostki samorządu terytorialnego, instytucji organizacyjnych Gminy Opalenica, Stowarzyszeń oraz nekrologi.

 3. Lokalizację słupów ogłoszeniowych określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Minimalna kwota zamówienia wynosi 30,00 zł brutto.

 5. Do uruchomienia zlecenia plakatowania wykorzystywany jest druk „Zlecenie”. Druk dostępny jest w  siedzibie CKiB w Opalenicy i na jej stronie internetowej.

 6. Zleceniodawca powinien dostarczyć zlecenie wraz z materiałami do ekspozycji z rezerwą nie mniejszą niż 10 % liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji. Dostarczenie plakatów do ekspozycji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Plakatowanie jest dokonywane w poniedziałki oraz czwartki od godz.8.00 do 14.00.

 7. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym CKiB w Opalenicy niezwłocznie poinformuje telefonicznie.

 8. Podstawowy czas ekspozycji to 4 dni z możliwością przedłużenia o kolejne dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Plakaty wyklejamy z należytą starannością.

 9. CKiB w Opalenicy nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i  warunków atmosferycznych. Gwarantujemy jednak nieodpłatnie uzupełnianie uszkodzonych plakatów w trakcie następnego plakatowania pod warunkiem dostarczenia rezerwowych plakatów.

 10. Plakaty klejone są wg możliwości wolnego miejsca na słupach ogłoszeniowych oraz ilości wolnych słupów.

 11. CKiB w Opalenicy nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę powstałych na skutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenie farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.
 12. CKiB w Opalenicy nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego na zlecenie Zleceniodawcy plakatu bądź za związane z treścią naruszenie innych praw. Za treść formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

 13. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody CKiB w Opalenicy będą usuwane.

 14. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem.

 15. CKiB w Opalenicy może odmówić realizacji potwierdzonego zlecenia z powodu:

 • naklejania obwieszczeń Gminy Opalenica,

 • braku miejsca na słupach ogłoszeniowych,

 • niezgodności treści plakatu z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawnymi bądź dobrymi obyczajami,

 • formatu większego niż dopuszczalny.

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CKiB w Opalenicy dla celów związanych z realizacją zleceń na plakatowanie oraz w celach marketingowych swoich danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

 2. Plakaty pozostałe po zleceniu, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia przechodzą na własność CKiB w Opalenicy.

 3. Za wykonana usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę z podaniem sposobu zapłaty (przelew- instytucje współpracujące z CKiB w Opalenicy, gotówka – pozostali zleceniodawcy).

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych

Cennik za naklejanie i pozostawienie materiałów na słupach ogłoszeniowych.

LP Rodzaj czynności (dotyczy 1 szt. Materiału o określonym formacie) Jednostkowa cena w zł. (za naklejenie 1 szt. materiału na jednym słupie).
1 Naklejenie materiału o formacie A-1

8,00 zł

2 Naklejenie materiału o formacie A-2

4,00 zł

3 Naklejenie materiału o formacie A-3 lub mniejszy.

4,00 zł

 

LP Rodzaj czynności (dotyczy 1 szt. Materiału o określonym formacie) Jednostkowa cena w zł. (za pozostawienie 1 szt. materiału na 1 słupie przez 1 dzień)
4 Pozostawienie przez 1 dzień materiału o formacie A-1

2,00 zł

5 Pozostawienie przez 1 dzień materiału o formacie A-2

1,00 zł

6 Pozostawienie przez 1 dzień materiału o formacie A-3 lub mniejszego

1,00 zł

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Opalenica.

 

 1. Na terenie Opalenicy
 1. Nowa (przy sklepie Kryształ) 1 szt.
 2. Rynek 1 szt.
 3. Poznańska (przy sklepie Cho no tu) 1 szt.
 4. Mickiewicza 1 szt.
 5. Plac Piłsudskiego 1 szt.
 6. 3 Maja ( przy targowisku) 1 szt. _______________

Ogółem: 6 szt.

 

 

formaty zasadnicze

formaty pomocnicze

SZEREG A

SZEREG B

SZEREG C

Symbol formatu

Wymiary arkusza [mm]

Symbol formatu

Wymiary arkusza [mm]

Symbol formatu

Wymiary arkusza [mm]

A1

594X841

B1

707X1000

C1

648X917

A2

420X594

B2

500X707

C2

458X648

A3

297X420

B3

353X500

C3

324X458

A4

210X297

B4

250X353

C4

229X324

A5

148X210

B5

176X250

C5

162X229

A6

105X148

B6

125X176

C6

114X162

A7

74X105

B7

88X125

C7

81X114

A8

52X74

B8

62X88

C8

57X81

A9

37X52

B9

44X62

C9

40X57

Zlecenie

Z dnia …………………………nr ………………………………..

1. ZLECENIODAWCA – …………………………………………dowód osobisty nr ………………………………………

wydany przez ……………………………………………………zamieszkały w ………………………………………………

ul………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.ZLECENIOBIORCA – Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy os. Centrum 11, 64-330 Opalenica, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury,

NIP 7882005456,REGON 365529479

& 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi rozmieszczenia …………….sztuk plakatów /reklam/ ogłoszeń o formacie …………….na słupach ogłoszeniowych nr…………………………………………………………………………………………………………………………………………

i ich eksponowania na tych słupach w terminie od dnia ………………..do dnia………………………..

& 2.

Wynagrodzenie za usługę określoną w & 1 zgodnie z aktualnym cennikiem wynosi…………..zł

i zostanie uregulowane przez Zleceniodawcę na podstawie faktury Zleceniobiorcy:

gotówką w dniu udzielenia zlecenia /przelewem na rachunek Zleceniobiorcy/ w terminie …………dni od daty wystawienia faktury.

& 3.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zleceniem mają zastosowanie przepisy REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH integralną część niniejszego zlecenia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem opisanym w ust.1. i wyraża zgodę na przetwarzanie przez CKiB w Opalenicy dla celów związanych z realizacją zleceń na plakatowanie oraz w celach marketingowych jego danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.)

Zlecenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………….. ……………………………………..

Zleceniodawca Zleceniobiorca

__________________________

*Niepotrzebne skreslić

I Ty weź udział w Tygodniu Czytania 2019

Drodzy Dorośli!

W pierwszym tygodniu czerwca organizujemy tradycyjnie Tydzień Czytania, podczas którego organizujemy spotkania z dziećmi przedszkolnymi, by przeczytać im wybrane książki z repertuaru literatury dziecięcej.

JEŚLI MACIE OCHOTĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM PRZEDSIĘWZIĘCIU, PROSIMY O KONTAKT:

tel. 61 44 77 460 wewn. 235;
e-mail: biblioteka@ckibopalenica.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Kino Łączy: Coś kultowego na zakończenie sezonu filmowego

Kochani! Temat tego filmu przewijał się przez niemal każde spotkanie filmowe. Był on cytowany, analizowany, interpretowany na najróżniejsze sposoby. Na trwałe wszedł do języka światowej pop kultury, zmieniając jednocześnie oblicze współczesnego kina.

Na zakończenie sezonu filmowego 2018/2019, w 25 lat od premiery w Cannes, gdzie film zgarnął Złotą Palmę, pragniemy Wam zafundować nostalgiczny powrót do przeszłości i przypomnieć tych niezapomnianych bohaterów, kapitalne dialogi i legendarną ścieżkę dźwiękową. Jeszcze raz weźmiemy udział w konkursie twista, poszukamy pewnego zaginionego zegarka i gruntownie sobie przeanalizujemy najlepszy obraz Quentina Tarantino.

Występują: John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Tim Roth, Amanda Plummer, Christopher Walken, Harvey Keitel.

Zapraszamy:
7 czerwca,
godz. 19:00,
sala nad OSP w Opalenicy.

Wspaniały koncert Opalenickiej Grupy Wokalnej Leszka Górki

Jeśli bezpłatne wejściówki rozchodzą się błyskawicznie, aula widowiskowo-rozrywkowa wypełnia po same brzegi, a owacjom na stojąco nie ma końca, to jedno jest pewne. Swój kolejny fantastyczny występ dała Opalenicka Grupa Wokalna Leszka Górki. Wydarzenie jak zawsze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem opaleniczan. To już nie pierwszy ich występ, więc i apetyt publiczności był coraz większy. Wokaliści nie zawiedli i z łatwością sprostali tym oczekiwaniom fundując widowni koncert na najwyższym poziomie!


Posłuchaj Malucha!

Dziś (12.05.2019) odbył się finał konkursu recytatorskiego dla dzieci przedszkolnych „Posłuchaj malucha!”, podczas którego wystąpili:

– Mattia Bloise (wiersz „Okulary” Juliana Tuwima);
– Konstanty Cegłowski (wiersz „Dwa ptaszki” Danuty Wawiłow);
– Zuzanna Godek (wiersz „Gąsienica” Krzysztofa Roguskiego);
– Maja Gołeczko (wiersz „Marzenia” Kazimierza Węgrzyna);
– Julia Górczak (wiersz „Kaczka dziwaczka” Jana Brzechwy);
– Patrycja Hałasik (wiersz „Czarodziejski pies” Jana Brzechwy);
– Franciszek Kańduła (wiersz „Jak rozmawiać trzeba z psem” Jana Brzechwy);
– Marcel Kąkolewski (wiersz „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” Juliana Tuwima);
– Kornelia Michalak (wiersz „Wiosna” Małgorzaty Strzałkowskiej);
– Julia Mikołajczak (wiersz „Tęcza” Wandy Chotomskiej);
– Patrycja Przybylska (wiersz „Idzie wiosna” Ewy Szelburg Zarębiny);
– Liliana Skrzypczak (wiersz „Samochwała” Jana Brzechwy);
– Aniela Szulc (wiersz „Małpa w kąpieli” Aleksandra Fredry);
– Filip Waśkowicz (wiersz „Okulary” Juliana Tuwima);
– Martyna Weymann (wiersz „Wyssany z palca” Jana Brzechwy);
– Alicja Zawadzka (wiersz „Abecadło” Juliana Tuwima);
– Antoni Zimny (wiersz „Brudas” Jana Brzechwy).

Wszystkie dzieci wypadły DOSKONALE i jury – w składzie: Magdalena Korytowska, Beata Łukaszewska, Dorota Plewka – miało twardy orzech do zgryzienia, by wyłonić najlepszych uczestników. Dlatego też wszystkie dzieci otrzymały wyróżnienie, natomiast trzy najważniejsze miejsca zajęli:

I miejsce – Liliana Skrzypczak;
II miejsce – Patrycja Hałasik;
III miejsce – Franciszek Kańduła.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


Kuba – muzeum niespełnionych marzeń

Spotkanie z Anią i Krzysztofem Kobusami.

Nasi majowi goście zapraszają na wycieczkę po Kubie. Ania i Krzysztof sporo czasu spędzili w Hawanie, widząc ją taką, jakiej nie widzi większość turystów. Spacerowali śladami Hemingway’a, odwiedzili Zatokę Świń, gdzie nie tylko zwiedzali muzeum nieudanej inwazji, ale i nurkowali. Poznali okolice Santiago. Brali udział w procesji Bożego Ciała i fotografowaliśmy pochód pierwszomajowy. W rejonie Vinales pływali podziemną rzeką. Mieszkali w mieszkaniach prywatnych i poznali, co to jest kubańskie all inclusive i dlaczego kanadyjski drwal kocha kubański socjalizm.

Przejechali po Kubie prawie 4000 km. O tym i innych ciekawych miejscach na tej niezwykłej wyspie opowiedzą podczas pokazu w Opalenicy.

Zapraszamy w czwartek, 16 maja o godz. 18:00 do sali nad OSP w Opalenicy!

Kino Łączy: Bardzo kobiece kino historyczne

10 lat temu reżyser Alejandro Amenábar, znany z takich obrazów jak „Inni” lub „W stronę morza”, zaprezentował niebanalny film kostiumowy, w którym ukazał historię Hypatii z Aleksandrii – filozofki i matematyczki. W tę rolę wcieliła się Rachel Weisz („Był sobie chłopiec”, „Wierny ogrodnik”, „Faworyta”), tworząc jedną z najciekawszych kreacji w swojej karierze.

W tle opowieści o Hypatii reżyser ukazał także kulisy zniszczenia biblioteki aleksandryjskiej oraz konfliktów religijnych, targających starożytnym światem, tworząc jednocześnie opowieść, w której odnajdziemy także współczesne problemy.

Jeśli macie ochotę na pełne rozmachu, a przy dające do myślenia kino historyczne, świetnie zagrane i autentycznie przejmujące, zapraszamy na Spotkanie Filmowe: Kino Łączy.

Piątek, 17 maja 2019 r.,
godz. 19:00,
sala nad OSP w Opalenicy.