Miesięczne archiwum: luty 2021

Stefan Zielewicz

Kolejne, bardzo cenne zdjęcie trafiło właśnie do naszej internetowej Galerii Opalenickiej Fotografii!
Przesłał nam je Ryszard Zielewicz. Zdjęcie przedstawia Stefana Zielewicza. W czasie Powstania Wielkopolskiego był dowódcą plutonu Kompanii Opalenickiej, odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych. S. Zielewicz wstąpił do wojska jako ochotnik 27 grudnia 1918 r. Został przydzielony do kompanii opalenickiej pod dowództwem Edmunda Klemczaka. Walczył o Zbąszyń, Nowy Dwór, Łomnicę i Nową Wieś. 12 lutego 1919 został ranny i przewieziono go do szpitala w Buku. Po opuszczeniu lecznicy został przydzielony do 5 kompanii 7 p. strz. Wlkp. i walczy na froncie pod Szubinem, Nakłem i Rynarzewem.
Panu Ryszardowi bardzo dziękujemy za tę fotografię!
Przy okazji przypominamy, że jeśli mają Państwo w swoich domowych zbiorach zdjęcia, którymi chcielibyście się podzielić z innymi, można wgrać je bezpośrednio w GOF http://gof.opalenica.pl/galerie/ lub przysłać na adres krzysztof.sadowski@ckibopalenica.pl.


Konkurs literacki: Moje życie w pandemii – regulamin

Razem ze Szkołą Podstawową w Opalenicy zapraszamy do udziału w konkursie literackim! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klas 6-8 z terenu gminy Opalenica. Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Ograniczenia, zakazy, nakazy, nauka zdalna… To niestety nadal nasza rzeczywistość. Jak się w niej odnaleźliście? Jak koronawirus zmienił życie waszych rodzin? Napiszcie! Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu! Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w specjalnej publikacji, którą wyda Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy.

Pod regulaminem wersja do pobrania.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJE ŻYCIE W PANDEMII”.

I. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Opalenicy, Pan Tomasz Szulc.

II. Cel konkursu
– skierowanie uwagi na zmiany jakie nastąpiły w życiu od czasu pojawienia się pandemii;
– przedstawienie refleksji i przemyśleń na temat otaczającego nas świata i jego ograniczeń;
– rozwijanie zdolności literackich, kształtowanie poprawności językowej i stylistycznej;
– zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości;
– promowanie osiągnięć uczniów;

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Opalenica.
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, pisaną prozą, w języku polskim, w dowolnej konwencji literackiej: opowiadanie, kartka z pamiętnika, list, reportaż, felieton.
3. Praca literacka musi być napisana na komputerze, nie może przekraczać 3 stron A4, przy maksymalnej wielkości czcionki 14.
4. Prace literackie nie mogą naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie
znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne.
5. Każda praca musi zawierać: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły.
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania wraz z pracą oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace literackie należy przesyłać do dnia 31 marca 2021 na adres: kontakt@spopalenica.pl.
W temacie maila należy wpisać: Konkurs „Moje życie w pandemii”.
2. Prace konkursowe,które nie będą spełniać wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

V. Prawa autorskie
1. Uczestnik z chwilą nadesłania pracy przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych do przesłanej pracy, upoważniając Organizatora do korzystania z praw autorskich do pracy na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
– wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera;
– udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych;
– nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach;
– publiczna prezentacja w całości lub fragmentach;
– wyświetlanie w całości i we fragmentach;
– nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach.
2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”)(Dz. Urz. UE L 119, s.1).

VI. Ocena prac konkursowych
1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
– zgodność z tematem;
– oryginalność prezentowanych treści;
– walory literackie;
– poprawność stylistyczna i językowa;

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.
2.Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w formie książki.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu literackiego „ Moje życie w pandemii”.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA,
PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJE ŻYCIE W PANDEMII”
Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „Moje życie w pandemii”:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia będącego autorem pracy)
wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „Moje życie w pandemii”,
na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którego treścią się zapoznałam/em i w pełni akceptuję.
………………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu literackiego „ Moje życie w pandemii”.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJE ŻYCIE W PANDEMII”
Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „Moje życie w pandemii”:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że praca, której autorem jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia będącego autorem pracy)
nie narusza żadnych autorskich praw majątkowych osób trzecich.

………………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KONKURSIE LITERACKIM „MOJE ŻYCIE W PANDEMII”.

W związku z realizacją art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wlkp. w Opalenicy z siedzibą: os. Centrum 11, 64-330 Opalenica jest: Dyrektor CKiB w Opalenicy (zwany dalej „ADO”).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr. n. prawn. Bartosz Pawelczyk: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. przeprowadzenia konkursu plastycznego,
b. poinformowania o wynikach konkursu,
c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CKiB w Opalenicy;
d. realizacji umów zawartych z kontrahentami CKiB w Opalenicy;
e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z CKiB w Opalenicy
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor CKiB w Opalenicy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w CKiB w Opalenicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizacje usługi.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin-konkursu-literackiego-moje-życie-w-pandemii


Wyniki gminnego konkursu plastycznego „Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka”

Ogłoszony przez Opalenickie Centrum Kultury i Bibliotekę konkurs był związany z pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, który z inicjatywy burmistrza Opalenicy stanie przed naszym centrum. Nie przez przypadek właśnie tutaj. Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy nosi imię Powstańców Wielkopolskich. Monument miał był odsłonięty dzisiaj, w 102 rocznicę zakończenia tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego. Niestety, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, uroczystość została przełożona na połowę maja.
Na konkurs wpłynęło aż 56 przepięknych prac, których autorami są dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z gminy Opalenica.
Jury obradowało… długo, bardzo długo.
Decyzja nie była łatwa!
Dzieci, co widać we wszystkich pracach, niesamowicie zaangażowały się w ich tworzenie i włożyły w to całe serce!
Wszystkim bardzo dziękujemy za tak niesamowitą odpowiedź na nasz konkurs! Wszystkim też serdecznie gratulujemy! 🙂
Lista laureatów przedstawia się następująco:
Podium:
1. Patrycja Przybylska klasa 2D SP Opalenica
2. Antonina Kolata klasa 3C SP Opalenica
3. Wiktoria Grupa klasa 1 SP Rudniki
Wyróżnienia:
– Ksawery Ratajczak klasa 2 SP Wojnowice
– Oliwia Okoniewska klasa 0 SP Opalenica
– Antoni Kucz klasa 3 SP Rudniki
– Nicola Roszkowska klasa 3 SP Rudniki
– Franciszek Polaszek klasa 1D SP Opalenica
– Franciszek Świtalski klasa 3D SP Opalenica
Wszystkie te osoby dostaną od nas jeszcze dzisiaj zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień


Mateusz Ziółko z walentynkowym recitalem w Opalenicy

Za nami walentynkowy koncert Mateusza Ziółko. Artysta wystąpił na opalenickiej scenie wyłącznie przy akompaniamencie pianina. Ta oszczędna forma muzycznej ekspresji w zupełności wystarczyła, ponieważ sam koncert był niemal magiczny. Mieliśmy przyjemność usłyszeć najpiękniejsze, miłosne ballady, które z pewnością nie jednego skłoniły do refleksji nad własną relacją z ukochaną osobą.


Walentynkowy konkurs książkowy!

Pączki zjedzone???
No to czas na niesamowity, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju KSIĄŻKOWY KONKURS WALENTYNKOWY!
Zapraszamy… na randkę w ciemno z książką!
Już od jutra aż do poniedziałku czekać będą na Was specjalnie przygotowane książki.
Przyjdźcie do biblioteki i wypożyczcie książkę-niespodziankę!
Ukryliśmy nie tylko autorów i tytuły książek, ale również zakładki-niespodzianki.
Każdego szczęśliwca, który znajdzie taką zakładkę zapraszamy do biblioteki po odbiór upominku!
Przyjdź, wybierz książkę w ciemno i zakochaj się w czytaniu!
Są chętni?
Do zobaczyska… kochani-zakochani


Kino za Rogiem pozostaje zamknięte…

Kochani nasi,
Szanowni kinomaniacy!

Podobnie, jak Wy, również i my bardzo ucieszyliśmy się pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy ogłoszono, że od jutra – 12 lutego, będzie można otworzyć kina i zaprosić 50% widzów. Niestety, jak już wczoraj pisaliśmy, diabeł – także w tym przypadku – tkwi w szczegółach. Przez cały tydzień próbowaliśmy dowiedzieć się w ministerstwie kultury (nie tylko zresztą my), czy małe kina, takie jak nasze, które mieszczą się w nadal zamkniętych ośrodkach kultury, mogą rozpocząć działalność. Jasnych i czytelnych przepisów, które nie pozostawiają wątpliwości interpretacyjnych, wciąż brak. Skonsultowaliśmy się również ze służbami sanitarnymi. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo na razie nie będziemy otwierać kina. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. W końcu to wszystko minie i będziemy mogli – zapewniając Wam pełen komfort i bezpieczeństwo – zacząć działać na 100%!Konkurs plastyczny – „Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka”

Kochani, jak doskonale wiecie, opalenickie Centrum Kultury i Biblioteka nosi imię Powstańców Wielkopolskich. Już 16 lutego odsłonimy przed naszą siedzibą upamiętniający ich pomnik. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3!
Szczegóły znajdziecie w regulaminie, który jest do pobrania poniżej!


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka