Konkurs literacki: Moje życie w pandemii – regulamin

Razem ze Szkołą Podstawową w Opalenicy zapraszamy do udziału w konkursie literackim! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klas 6-8 z terenu gminy Opalenica. Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Ograniczenia, zakazy, nakazy, nauka zdalna… To niestety nadal nasza rzeczywistość. Jak się w niej odnaleźliście? Jak koronawirus zmienił życie waszych rodzin? Napiszcie! Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu! Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w specjalnej publikacji, którą wyda Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy.

Pod regulaminem wersja do pobrania.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJE ŻYCIE W PANDEMII”.

I. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Opalenicy, Pan Tomasz Szulc.

II. Cel konkursu
– skierowanie uwagi na zmiany jakie nastąpiły w życiu od czasu pojawienia się pandemii;
– przedstawienie refleksji i przemyśleń na temat otaczającego nas świata i jego ograniczeń;
– rozwijanie zdolności literackich, kształtowanie poprawności językowej i stylistycznej;
– zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości;
– promowanie osiągnięć uczniów;

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Opalenica.
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, pisaną prozą, w języku polskim, w dowolnej konwencji literackiej: opowiadanie, kartka z pamiętnika, list, reportaż, felieton.
3. Praca literacka musi być napisana na komputerze, nie może przekraczać 3 stron A4, przy maksymalnej wielkości czcionki 14.
4. Prace literackie nie mogą naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie
znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne.
5. Każda praca musi zawierać: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły.
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania wraz z pracą oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace literackie należy przesyłać do dnia 31 marca 2021 na adres: kontakt@spopalenica.pl.
W temacie maila należy wpisać: Konkurs „Moje życie w pandemii”.
2. Prace konkursowe,które nie będą spełniać wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

V. Prawa autorskie
1. Uczestnik z chwilą nadesłania pracy przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych do przesłanej pracy, upoważniając Organizatora do korzystania z praw autorskich do pracy na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
– wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera;
– udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych;
– nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach;
– publiczna prezentacja w całości lub fragmentach;
– wyświetlanie w całości i we fragmentach;
– nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach.
2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”)(Dz. Urz. UE L 119, s.1).

VI. Ocena prac konkursowych
1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
– zgodność z tematem;
– oryginalność prezentowanych treści;
– walory literackie;
– poprawność stylistyczna i językowa;

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.
2.Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w formie książki.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu literackiego „ Moje życie w pandemii”.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA,
PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJE ŻYCIE W PANDEMII”
Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „Moje życie w pandemii”:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia będącego autorem pracy)
wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „Moje życie w pandemii”,
na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którego treścią się zapoznałam/em i w pełni akceptuję.
………………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu literackiego „ Moje życie w pandemii”.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJE ŻYCIE W PANDEMII”
Dane rodzica/opiekuna prawnego* ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „Moje życie w pandemii”:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że praca, której autorem jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia będącego autorem pracy)
nie narusza żadnych autorskich praw majątkowych osób trzecich.

………………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KONKURSIE LITERACKIM „MOJE ŻYCIE W PANDEMII”.

W związku z realizacją art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wlkp. w Opalenicy z siedzibą: os. Centrum 11, 64-330 Opalenica jest: Dyrektor CKiB w Opalenicy (zwany dalej „ADO”).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr. n. prawn. Bartosz Pawelczyk: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. przeprowadzenia konkursu plastycznego,
b. poinformowania o wynikach konkursu,
c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CKiB w Opalenicy;
d. realizacji umów zawartych z kontrahentami CKiB w Opalenicy;
e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z CKiB w Opalenicy
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor CKiB w Opalenicy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w CKiB w Opalenicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizacje usługi.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin-konkursu-literackiego-moje-życie-w-pandemii